what is NERBS-V19? (Novel Eurasian Reassortant Bird Swine Virus 2019

2019 “Human infection with a novel reassortant Eurasian-avian lineage swine H1N1 virus in northern China”Xiaoyan Li, Liru Guo, Caixia Liu, Yanhui Cheng, Mei Kong, Lei Yang, Zhichao Zhuang, Jia Liu, Ming Zou, Xiaochun Dong, Xu Su & Qing GuReceived 24 Aug 2019, Accepted 07 Oct 2019, Published online: 29 Oct 2019 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/22221751.2019.1679611 Avian=Bird, so i … Continue reading what is NERBS-V19? (Novel Eurasian Reassortant Bird Swine Virus 2019